Årsmötesprotokoll

Vishamn.se

Protokoll fört vid ordinarie årsstämma med båtsektionen inom Vishamns Tomtägareförening 2017 06 10.

 

1.Till ordförande vid stämman valdes styrelsens ordförande Thomas Jonasson och till sekreterare Gunilla Martinsson

 

2.Att jämte ordföranden justera dagens protokoll utsågs Curt G. Olsson och Mia Stånge

 

3.Till hamnkapten resp. vice hamnkapten till 2018 utsågs Ulf Bergwik resp. Peter Frånlund.

 

4.Beslöts oförändrade avgifter för båtplatser 2018.

 

5.Hamnregler: Styrelsens förslag till hamnregler diskuterades och följande noterades:

•Ordningsregler för vinteruppläggningen efterlystes. Det påpekades att det behövdes en städinsats i utkanten av uppläggningsplatsen vilket borde göras vintertid eftersom växtligheten dolde delar av skräpet. Styrelsen fick i uppdrag att komplettera Hamnreglerna med ett kapital som avser vinterförvaring och uppläggningsplats.

 

•På fråga om utomstående hade platser på vinteruppläggningen svarade Gunnar Balkström att boende i Baldersnäs hyr och betalar f n fyra platser. Det ligger i vårt intresse att så många båtar som möjligt kan ge arbete till kranföretaget; om det blir alltför få båtar är det svårt att få något kranföretag att komma

 

•Det betonades att de medlemmar som betalat för medlemskap i båtsektionen har rätt till båtplats men inte till en specifik plats. Viktigt att detta framhålls vid båtbyte till båt av annan storlek och vid försäljning av fastighet med båtplatsrätt

 

6.Mötet godkände styrelsens förslag på reviderade Hamnregler

 

Vid protokollet:

 

Gunilla Martinsson

 

Justeras:

Thomas Jonasson Curt G. Olsson Mia Stånge