Årsmötesprotokoll

Vishamn.se

Protokoll fört vid ordinarie årsstämma med Vishamns Tomtägareförening – 814000-3438 – 2017 06 10

 

1.Årsstämman öppnades av styrelsens ordförande Thomas Jonasson.

 

2.Till ordförande vid stämman utsågs Thomas Jonasson och till sekreterare Gunilla Martinsson

 

3.Att jämte ordföranden justera protokollet utsågs Curt G. Olsson och Mia Stånge.

 

4.Stämman konstaterade att kallelse skett i behörig ordning.

 

5.Ordföranden anmälde styrelsens verksamhetsberättelse (bilaga 1) och Gunnar Balkström föredrog delar av denna samt revisionsberättelsen (bilaga 2). Noterades att dessa handlingar avsåg såväl Tomtägareföreningen som dess båtsektion.

 

6.I enlighet med revisorns förslag beslöt stämman att fastställa balansräkning och resultaträkning samt bevilja styrelsen ansvarsfrihet.

 

7.Någon framställning från styrelsen förelåg inte och inte heller någon medlemsmotion.

 

8.Beslöts att arvode inte skulle utgå till styrelsens ledamöter och inte heller till revisorn.

 

9. I enlighet med valberedningens förslag (bilaga 3)utsåg stämman

 

a.Till ordförande till 2018 Thomas Jonasson

 

b.Till ordinarie styrelseledamöter till 2018 Gunilla Martinsson sekreterare, Thomas Rodny, kassör, Göran Carlberg , Henrik Michos (samtliga omval).

 

c.Till suppleanter i styrelsen till 2018 utsågs Ulf Bergwik(omval) och Lena Hellström ( nyval efter Anders Hallersjö som avböjt återval)

 

10. Till revisor till 2018 utsågs Gunnar Balkström med Gunilla Mittelton som suppleant.

 

11.Festkommitté – Ulrica Spångwall och Jessica Mörk anmälde att de åtog sig att svara för årets midsommmarfirande men att de därefter ville ersättas av andra medlemmar. Beslöts att beslut om ersättare skulle fattas i anslutning till midsommarfesten. Karin Borg är beredd att gå med i festkommitté, om ytterligare någon medlem är beredd att vara aktiv.

 

12.Till valberedning till 201 utsågs Rune Sirvell, sammankallande, Eva Grönwall och Lars Stånge.

 

13.Midsommarafton kommer att firas på vanligt sätt: 10.00 klädning och resning av midsommarstång 14.00 samling på Gustavssons äng.

 

14.Protokoll från årsstämman kommer att anslås på anslagstavlan vid brevlådorna. samt vara tillgängligt på föreningens hemsida.

 

Vid protokollet:

 

Gunilla Martinsson

 

Justeras:

 

Thomas Jonasson Curt G. Olsson Mia Stånge