Årsmötesprotokoll

Vishamn.se

Protokoll fört vid ordinarie årsstämma med Vishamns Samfällighetsförening -716420-8071 – 2017 06 10

 

1.Till ordförande vid stämman utsågs styrelsens ordförande Thomas Jonasson.

 

2.Till sekreterare vid stämman utsågs Gunilla Martinsson

 

3.Att jämte ordföranden justera protokollet utsågs Curt G Olsson och Mia stånge

 

4.Ordföranden anmälde styrelsens verksamhetsberättelse (bilaga 1) och Gunnar Balkström föredrog delar av denna samt revisionsberättelsen (bilaga 2)

 

5.I enlighet med revisorns förslag fastställdes balansräkning och resultaträkning och styrelsen beviljades ansvarsfrihet.

 

6.Någon framställning från styrelsen förelåg inte och inte heller någon motion från medlemmarna

.

7.På styrelsens förslag beslöts att inget arvode skulle utgå till styrelsens ledamöter och inte heller till revisorn.

 

8.Fastställdes oförändrad debiteringslängd för år 2015 och därmed oförändrad utdebitering, dvs 2000:- per hel andel för vägar samt 150:- per andel för grönområden.

 

9.I enlighet med valberedningens förslag ( bilaga 3) utsåg stämman

 

a.Till styrelseordförande till 2018 Thomas Jonasson

b.Till styrelseledamot till 2019 Gunilla Martinsson och Henrik Mickos

c.Till styrelsesuppleanter till 2018 Ulf Bergwik och Lena Hellström, den senare nyval efter Anders Hallersjö som avböjt återval.

 

10.Det noterades att fjolårets årsstämma till 2018 utsett Göran Carlberg till styrelseledamot och vägfogde och Thomas Rodny till styrelseledamot och kassör . Styrelsen har sålunda till 2018 följande sammansättning: Thomas Jonasson ordförande, Göran Carlberg vägfogde, Thomas Rodny kassör, Gunilla Martinsson sekreterare, Henrik Mickos ordinarie ledamot samt Ulf Bergwik och Lena Hellström till suppleanter.

 

11.I enlighet med valberedningens förslag utsåg stämman till ordinarie revisor till 2018 Gunnar Balkström med Gunilla Mittelton som suppleant.

 

12.Stämman utsåg till valberedning till 2018 Rune Sirvell, sammankallande, Eva Grönwall och Lars Stånge.

 

13.Övriga frågor:

  • Ordföranden informerade om att den asfalterade vägsträckan från landsvägen t o m våra brevlådor skulle omasfalteras snarast – för att spara kostnader försökte man samordna arbetet med annat uppdrag i närheten
  • Vägskyltar kommer att bytas ut till nya med samma utseende och ny skylt kommer att sättas upp vid infarten från landsvägen vid busshållplatsen för att förtydliga för exv. ambulanser
  • Brevlådorna behöver i många fall få tydligare namnskyltar och medlemmarna ombedes ordna detta
  • Nya ordningsregler för hamnområdet hade utsänts med kallelsen till båtsektionens stämma. De berörde delvis också samfälligheten men det beslöts att behandlingen skulle anstå till båtsektionens stämma
  • Fråga ställdes beträffande grannsamverkan. Styrelsen åtog sig att med polisen ta upp frågan om aktivering av denna verksamhet
  • Beslöts att avgiften för otillåten parkering på området om möjligt skulle höjas från 300 till 500 kr.
  • 14.Beslöts att detta protokoll skulle anslås vid brevlådorna, samt intagas på samfällighetens hemsida.

 

Vid protokollet:

 

Gunilla Martinsson

 

Justeras:

 

Thomas Jonasson Curt G. Olsson Mia Stånge