Samfälligheten

Samfällighetsföreningen


Vishamns samfällighetsförening sköter om områdets vägar och övriga gemensamma områden.


Två gånger per år anordnas städdagar som avslutas med korvgrillning. Se aktiviteter.


Protokoll från senaste årsmötet finns  på särskild sida.


Stadgarna för samfäligheten återfinns här.


Regler för grönområden och vägmark

Inom samfälligheten finns det grönområden och vägmark som vårdas och underhålls av oss som fastighetsägare. Grönområdena utgörs exempelvis av hamnområdet omfattande båtviken, badviken, marken däremellan och Myskviken. Vägmark utgörs av den mark som finns mellan fastigheternas tomtgräns och vägen utanför.

Samarbetet mellan samfälligheten och markägaren regleras av arrendeavtal och anläggningsbeslut.

Fastighetsägare inom samfälligheten har rätt att ”borthugga, eller kvista träd buskar eller annan växtlighet inom ett område av två meter från vägområdets kant, dock inte på tomtmark". Styrelsen rekommenderar att kontakt tas med markägaren, innan fällning sker, för att säkerställa att önskad åtgärd är i enlighet med arrendeavtal och anläggningsbeslut. Styrelsen kan ombesörja kontakt vid behov.


För att informera sig om sin tomtgräns samt vägmarkens utsträckning finns en bra kartservice via internet genom Värmdö Kommun "Tomtkartan"

https://kartor.varmdo.se/portal/apps/webappviewer/index.html?id=5900b6f5a27d423a952fa6855ed95941