Årsmötesprotokoll

Protokoll fört vid ordinarie årsstämma med båtsektionen inom Vishamns Tomtägareförening 2018 06 09.


1. Till ordförande vid stämman valdes styrelsens ordförande Thomas Jonasson och till sekreterare Gunilla Martinsson.


2. Att jämte ordföranden justera dagens protokoll utsågs Peter Frånlund och Mia Stånge.


3. Till hamnkapten resp. vice hamnkapten till 2019 utsågs Ulf Bergwik resp. Peter Frånlund.


4. Beslöts oförändrade avgifter för båtplatser 2019.


5. Hamnregler: Vid fjolårets stämma hade diskuterats styrelsens förslag till hamnregler och dessa hade nu intagits på hemsidan.


6. Fråga hade ställts om melemsinsatserna på sammanlagt 230.000:- . Ordföranden upplyste om att detta avsåg de insatser på 5000:- per medlem, som gjorts när nuvarande ordning för disponering av båtplatser infördes för drygt 20 år sedan.

.

7.  Rune Sirvell ställde frågan om båtsektionen behövde hålla sig med så stort eget kapital som dessutom ökade nästan varje år. Samma gällde för övrigt samfälligheten. Från styrelsens sida framhölls dock att det kändes betryggande att ha en ordentlig kudde för oförsutsedda utgifter. Bl a hänvisades till Baldersnäs- föreningen som fått sin brygga förstörd vid en vinterstorm och att den kostnaden vållat mycket osämja i föreningen, Det påpekades också att båtsektionens nuvarande arrendeavtal löper ut om tre år.Vid protokollet:


Gunilla Martinsson


Justeras:

Thomas Jonasson     Peter Frånlund     Mia StångeVishamn.se