Hamnregler

Utfärdad 20210607


Ordningföreskrifter för hamnen inklusive ”grönområde”

Ordningsföreskrifterna är utfärdade i enlighet med de formella stadgarna för Tomtägareföreningen, båtsektionen samt samfällighetsföreningen. Stadgarna finns publicerade på www.vishamn.se under ”Stadgar”.


Områdets omfattning


Området omfattar:

- Vägen nedanför bommen till hamnen.

- Hamnen inklusive bryggor kallat ”Båtviken”.

- Badviken, den yttre delen av udden som vetter mot Ingaröfjärden samt däremellan liggande skogsparti.

Karta finns under ”Karta”. Området kallas för Sandhamnsören, se kartan ”Områdets utsträckning” i dessa föreskrifter.


Vägbommen

Vägbommen är till för att förhindra att obehöriga kör ner till hamn-området. Bommen skall hållas låst året runt och får endast lämnas öppen under kortare period t.ex. vid transport in i området med omedelbar följande transport ut ur området.


Bomnycklar är att betrakta som värdehandling och får inte lånas ut till personer utanför samfälligheten eller båtsektionen.

 

Regler vid framförande av båt i hamnen Högsta rekommenderad hastighet är 5 knop. Sommartid delas Båtviken av badande och båtar, då krävs extra uppmärksamhet vid framförande av båt. Var försiktig och visa gott sjömanskap vid manövrar i hamnen.


Förtöjning Båtar skall förtöjas på numrerade bryggplatser vid boj alternativt förtöjningsbommar s.k. Y-bommar.

Y-bommar kan användas för att optimera nyttjandet av båtplatserna. Installation av Y-bom måste godkännas av hamnkapten. Båtägare ansvarar för att Y-bom tas upp inför vinter. Båtägare med Y-bom är ansvarig för ev. skador som orsakas av Y-bom på brygganläggning. Totalbredden får ej överstiga 3 m och innefattar båtens bredd, avfendring samt y-bommarnas montagebredd.


Båtägaren ansvarar för samtlig förtöjningsutrustning exklusive bryggans fasta förtöjningsringar. Båtägaren är ansvarig för att erforderlig förtöjning och avfendring utföres med avseende på båtens storlek, väderleksförhållanden och de rekommendationer som försäkringsbolagen ger.


Generellt gäller att minst två fendrar per båtsida skall vara utplacerade efter förtöjning. Hamnkapten har rätt att, på båtägarens bekostnad, ordna nya förtöjningar om befintliga är bristfälliga. Hamnkapten, eller någon som blivit utsedd som dennes ställföreträdare, får beträda båt för att byta ut bristfälliga/farliga förtöjningar vid behov. Vid säsongens slut skall allt förtöjningsmaterial tas bort från bryggorna, vilket även inkluderar Y-bommar.

Ankare är ej tillåtet som permanent akterförtöjning.


Dimensionering av förtöjningsmaterial inklusive förtöjningsbommar, boj, bojkätting och bojsten skall ske i samråd med hamnkapten. Se Förtöjningsrekommendationer och förtöjningstabell nedan.


Tillfällig förtöjning skall ske vid någon av pontonbryggans 2 gästplatser på bryggnocken. Fendrar skall användas vid förtöjning vid gästplatserna. Förtöjning skall ske så att inga hinder för badande eller passage i hamnen uppstår.

Jollar tas upp och förtöjes mellan pontonbryggan och inre bryggan. Förtöjningen skall ske i de liggande stolparna, ej i fyrkantsstolparna som är nedslagna i marken.


Parkering

Parkering sker främst på avsedd yta i anslutning till den inre bryggan. Uppläggningsområdena är först och främst avsedda för båtar med tillhörande materiel. Sommartid fungerar uppläggningsområdet som parkeringsplats. Tänk på att parkera så långt in/åt sidan som möjligt på uppläggningsområdet. Parkera så att ev material som vaggor, bockar och vagnar fortfarande är åtkomliga.


Trafik upp och ner på rampen skall alltid vara möjligt.


Parkering framför betongpontonbryggan mellan inre och yttre bryggan är inte tillåten.


Uppläggningsplatsen

Styrelsen genom hamnkapten ansvarar för uppläggningsplatsens allmänna utnyttjande, skötsel och vård. Ansvaret omfattar även att sköta uthyrning av vinter/sommarplats till boende utanför Vishamns samfällighet som vill förvara båten på land i Sandhamnsviken.En torrsättning/sjösättningsansvarig utses av styrelsen och ansvarar för den faktiska placeringen av båtar på uppläggningsplatsen i syfte att optimera utnyttjandet och att organisera aktiviteter i samband med upptagning/sjösättning.


Hundars vistelse/bad inom området.

Hundar får ej springa lösa inom området i linje med Naturvårdsverkets riktlinjer.

Hundar badar mellan inre bryggan och pontonbryggan i Båtviken eller på utsidan av Sandhamnsören mot Ingaröfjärden


ÖvrigtStyrelseledamöter

Se funktionärer


Områdets utsträckningOrdningsföreskrifter för andrahandsuthyrning av båtplats.

Båtplatsinnehavare kan anmäla intresse att hyra ut sin båtplats genom att kontakta hamnkaptenen.

Boende inom Vishamns samfällighet kan anmäla sitt intresse för att hyra en båtplats i andra hand till hamnkaptenen.

Hamnkaptenen administrerar kön och fördelar platser i första hand i tur och ordning och i andra hand efter efter båtstorlek.

Inga ekonomiska uppgörelser om andrahandsuthyrning eller eventuella muntliga överenskommelser får träffas utan hamnkaptenen eller styrelsens vetskap.

Andrahandshyran skall alltid motsvaras av det belopp båtplatsinnehavaren debiterats av båtsektionen i årsavgift. Styrelsen kan besluta om förhöjd avgift beroende på båtstorlek. Mellanskillnad tillfaller båtsektionen.

Andrahandsuthyrning sker alltid årsvis och förnyad andrahandsuthyrning skall alltid anmälas till hamnkaptenen. Omprövning i styrelsen kan behövas.

Styrelsen förbehåller sig rätten att neka en föreslagen andrahandsuthyrning.


Förtöjningsrekommendationer samt förtöjningstabell


Förtöjningstabell