Årsmötesprotokoll

Protokoll fört vid ordinarie årsstämma med Vishamns Samfällighetsförening -716420-8071 – 2018 06 09


1. Till ordförande vid stämman utsågs styrelsens ordförande Thomas Jonasson.


2. Till sekreterare vid stämman utsågs Gunilla Martinsson.


3. Att jämte ordföranden justera protokollet utsågs Mia stånge och Peter Frånlund.


4. Ordföranden anmälde styrelsens verksamhetsberättelse (bilaga 1) och  Gunnar Balkström föredrog delar av denna samt revisionsberättelsen (bilaga 2)


5. I enlighet med revisorns förslag fastställdes balansräkning och resultaträkning och styrelsen beviljades ansvarsfrihet.


6. Någon framställning från styrelsen förelåg inte och inte heller någon motion från medlemmarna

.

7. På styrelsens förslag beslöts att inget arvode skulle utgå till styrelsens ledamöter och inte heller till revisorn.


8. Fastställdes oförändrad debiteringslängd för år 2015 och därmed oförändrad utdebitering, dvs 2000:- per hel andel för vägar samt 150:- per andel för grönområden.


9. I enlighet med valberedningens förslag  ( bilaga 3) utsåg stämman


a. Till styrelseordförande till 2019 Thomas Jonasson

b. Till styrelseledamot till 2020 Göran Carlberg och Thomas Rodny

c. Till styrelsesuppleanter till 2019 Ulf Bergwik  och Lena Hellström.


10. Det noterades att fjolårets årsstämma  till 2019 utsett Gunilla Martinsson till styrelseledamot och sekreterare och Henrik Mickos till styrelseledamot. Styrelsen har sålunda till 2019 följande sammansättning:  Thomas Jonasson ordförande, Göran Carlberg vägfogde, Thomas Rodny kassör, Gunilla Martinsson sekreterare, Henrik Mickos ordinarie ledamot samt Ulf Bergwik och Lena Hellström till suppleanter.


11. I enlighet med valberedningens förslag utsåg stämman till ordinarie revisor till 2019 Gunnar Balkström med Gunilla Mittelton som suppleant.


12. Stämman utsåg till valberedning till 2019 Rune Sirvell, sammankallande, Eva Grönwall och Lars Stånge.


13.Övriga frågor:

  • Ordföranden informerade om att Styrelsen beslutat att sätta upp ytterligare två bord  och bänkar  och dessutom två grillar vid badstranden. En utökning av belysningen övervägdes.
  • En vägskylt vid busshållplatsen efterlystes.
  • Förslag framfördes om soptunna vid badplatsen, förutsatt dock att denna tömmdes av den kommunala entreprenören. En invändning mot det förslaget var dock att den tidigare befintliga tunnan ofta varit överfull, bl a på grund av båtägare lade sitt skräp där. Srelsen lovade att utreda frågan.


14. Beslöts att detta protokoll skulle anslås vid brevlådorna, samt intagas på samfällighetens hemsida.


Vid protokollet:


Gunilla Martinsson


Justeras:


Thomas Jonasson            Peter Frånlund             Mia Stånge

Vishamn.se