Stadgar

Stadgar för Vishamns Tomtägareförening, Båtsektionen

§ 1.

ÄNDAMÅL

Vishamns Tomtägareförenings båtsektion bildas av de fastighetsägare inom Vishamns Tomtägareförening som under säsongen 1997 innehaft båtplats samt erlagt inträdesavgift och båtplatsavgift. En andel per fastighet. Övriga andelar fördelas genom ett kösystem.


Båtsektionen har till ändamål att:

på arrenderad mark anlägga och underhålla bryggor och övriga anläggningar för förtöjning och uppläggning av båtar. (Dock ej bojar)

biträda medlemmarna i frågor rörande sjösättning, upptagning och vinteruppläggning.

genom information och praktiska åtgärder verka för ökad sjösäkerhet och trevnad inom Sandhamnsviken.

representera de lokala båtägarintressena gentemot myndigheter och organisationer.


§ 2.

MEDLEMSKAP

Medlemskap i sektionen beviljas av styrelsen efter skriftlig ansökan. Som medlem kan inväljas person som äger fastighet inom Vishamns tomtområde och är medlem i Vishamns Tomtägareförening.

Medlemskapet är alltså knutet till innehav av fastighet och får följa fastigheten vid försäljning.


Medlem har rätt till båtplats men kan vid behov låta styrelsen disponera platsen för uthyrning i andra hand under en säsong i taget.

Medlem förbinder sig att följa sektionens stadgar och hamnordning samt att i tid erlägga föreskrivna avgifter.

Medlem som inte efter anmaning erlagt föreskriven avgift kan uteslutas av styrelsen.

Medlem som grovt brutit mot sektionens stadgar och föreskrifter kan av en enhällig styrelse uteslutas.


§ 3.

AVGIFTER

Invald medlem skall ha erlagt för året gällande avgifter innan medlemskapet blir giltigt. Avgifterna till båtsektionen är inträdesavgift (andelsbevis), medlemsavgift i Tomt-ägareföreningen, båtplatsavgift samt arbetsdagsavgift. Avgifternas storlek beslutas av årsmöte eller annat allmänt sektionsmöte i Tomtägareföreningens regi.


Inträdesavgift och medlemsavgift betalas av alla sektionsmedlemmar.

Inträdesavgift återbetalas ej.

Båtplatsavgift betalas av den som utnyttjar sin rätt till båtplats.

Båtplatsavgift återbetalas ej.

Medlems- och båtplatsavgifter är årliga och skall betalas före den 15 december året innan.

Arbetsdagsavgift betalas i efterskott av de medlemmar som inte deltar i arbetet.


§ 4.

BESLUTANDE ORGAN

Båtsektionens beslutande organ är årsmötet, extra allmänt sektionsmöte och, under löpande verksamhetsår, Tomtägareföreningens styrelse. Årsmötet hålls under juni månad i Tomt-ägareföreningens regi. Kallelse sker i enlighet med Tomtägareföreningens stadgar.


Motioner till årsmötet skall ha inkommit till styrelsen före den 15 maj. Vid årsmötet skall följande ärenden behandlas:


Val av ordförande och sekreterare för mötet

Val av två justeringsmän

Val av funktionärer inom sektionen

Beslut om medlems- och båtplatsavgifter

Beslut om investeringar och arbeten i hamnen

Inkomna motioner

Övriga frågor


§ 5.

MÖTESORDNING

Som del av Vishamns Tomtägareförening har båtsektionen att följa föreningens stadgar och mötesordning.


§ 6.

STYRELSE

Båtsektionen leds av Tomtägareföreningens styrelse. Under denna arbetar en hamnkapten och en vice hamnkapten som tillsammans svarar för


tillsyn och underhåll av sektionens anläggningar

förslag till fördelning av båtplatser och kontroll av förtöjningsutrustning

organisation och ledning av arbetsdagar.


§ 7.

BÅTPLATSRÄTT

Antagen medlem har rätt till båtplats som svarar mot den egna båtens storlek eller maximalt 3 meters bredd. Anmälan om båttyp och storlek skall ske skriftligt till hamnkaptenen.

Tilldelad plats avser anmäld båt vilken skall hållas fullgott försäkrad enligt de allmänna villkor för båtförsäkring som uppställts av försäkringsbranschen. Försäkringen skall omfatta båtansvar som täcker skadestånd vid inträffad skada på annan person eller annan persons egendom.


Vid brister i försäkringsskyddet blir båtägaren personligen betalningsansvarig för sådan inträffad skada.

Båtbyte som kräver större båtplats måste i förväg diskuteras med hamnkaptenen som försöker tillfredställa önskemålet och samtidigt kommer överens med medlemmen om hur eventuella kostnader i samband med bytet skall bestridas.


Styrelsen tillser att båtplatserna fördelas på bästa sätt och kan vid behov byta en plats mot annan lämpligare. Eventuella utgifter för flyttning av bojar och annan förtöjningsutrustning i samband med sådant platsbyte bestrids av den som förorsakar det.


Medlem som tilldelats båtplats behåller rätten till sådan så länge hon/han erlägger före¬skrivna avgifter. Medlem som icke själv vill utnyttja sin båtplatsrätt kan anmäla detta till styrelsen för uthyrning i andra hand, men aldrig för längre tid än en säsong i taget. All andra¬handsuthyrning skall godkännas av styrelsen. Tillfälligt uthyrd båtplats skall återgå till inne¬havaren så snart denne behöver den; dock ej under pågående säsong.


§ 8.

HAMNREGLER

Endast små roddbåtar, jollar och kanoter får, i mån av plats, dras upp på stranden mellan pontonbryggan och inre bryggan. För övriga båtar krävs bryggplats.


Förtöjningsplats får tas i bruk först sedan medlemsavgift och båtplatsavgift betalts. Plats för vilken avgift icke erlagts till den 31 januari skall anses som ledig. Båtplatsinnehavaren är skyldig att hålla sin båt tillräckligt säkert förtöjd vid brygga och boj.


Båtplatsinnehavaren är också skyldig att följa den hamnordning och de föreskrifter som Tomtägareföreningen, och i förekommande fall Vishamns Samfällighetsförening, utfärdar.

Den som åsidosätter gällande föreskrifter kan efter styrelsebeslut avkrävas därmed förknippade skadekostnader. Båtplatsinnehavaren skall dock först ges en möjlighet att själv åtgärda skadan.


Båtplatsinnehavare åligger att medverka vid de arbetsdagar som anordnas inom sektionen.


Medlem är skyldig att iaktta god ordning och trivsel i hamnen och följa styrelsens och hamnkaptenernas direktiv för förtöjning, uppdragning och uppläggning av båtar.


Medlem äger rätt att parkera egna bilar i hamnen men sommartid endast på båtupp-läggningsplatsen.


§ 9.

ÖVERLÅTELSE

Medlem som frånträder fastighet inom Vishamns tomtområde äger rätt att överlåta andel, medlemskap och båtplatsrätt till den nye fastighetsägaren. Denna rätt gäller dock icke medlem i fastigheterna 1:9, 1:408, 1:409 och 1:410 som inte ingår i Vishamns Tomtområde.


§ 10.

EJ UTHYRDA BÅTPLATSER

Båtplatser som ej används av medlem kan överföras till båtsektionen för uthyrning i första hand till fastighetsägare inom Tomtägareföreningen. Styrelsen upprättar kölistor för byte av båtplatsstorlek och korttidsuthyrning till vilken anmälan kan göras.

Överstiger tillgången på båtplatser efterfrågan har styrelsen rätt att hyra ut dem till båtägare utanför Vishamns tomtområde, dock endast för en säsong i taget. Hyran skall sättas till gällande marknadspris i närområdet.


§ 11.

ARBETE I HAMNEN

Fördelning av de arbetsuppgifter som behöver utföras inom hamnen görs av styrelserna för Tomtägareföreningen och Vishamns Samfällighetsförening.


§ 12.

UTBYGGNAD AV HAMNEN

Utbyggnad av hamnen och ökning av antalet andelsägare görs i takt med efterfrågan på båtplatser och under förutsättning att utrymme finnes. Beslut om utbyggnad och medlemsökning fattas av Tomtägareföreningen vid ordinarie eller extrainkallat möte.


§ 13.

EKONOMISKT ANSVAR

Om båtsektionens inkomster minskar så att de inte täcker arrende, räntor och amorteringar svarar båtsektionens medlemmar för detta solidariskt.


§ 14.

LIKVIDATION OCH UPPLÖSNING

Vid eventuell likvidation eller upplösning av båtsektionens verksamhet tillfaller samtliga tillgångar, såväl ekonomiska som bryggor och andra hamnanläggningar, Vishamns Tomtägareförening.


Stadgar för Vishamns Tomtägareförening, Båtsektionen

§ 1.

ÄNDAMÅL

Vishamns Tomtägareförenings båtsektion bildas av de fastighetsägare inom Vishamns Tomtägareförening som under säsongen 1997 innehaft båtplats samt erlagt inträdesavgift och båtplatsavgift. En andel per fastighet. Övriga andelar fördelas genom ett kösystem.


Båtsektionen har till ändamål att:

på arrenderad mark anlägga och underhålla bryggor och övriga anläggningar för förtöjning och uppläggning av båtar. (Dock ej bojar)

biträda medlemmarna i frågor rörande sjösättning, upptagning och vinteruppläggning.

genom information och praktiska åtgärder verka för ökad sjösäkerhet och trevnad inom Sandhamnsviken.

representera de lokala båtägarintressena gentemot myndigheter och organisationer.


§ 2.

MEDLEMSKAP

Medlemskap i sektionen beviljas av styrelsen efter skriftlig ansökan. Som medlem kan inväljas person som äger fastighet inom Vishamns tomtområde och är medlem i Vishamns Tomtägareförening.

Medlemskapet är alltså knutet till innehav av fastighet och får följa fastigheten vid försäljning.


Medlem har rätt till båtplats men kan vid behov låta styrelsen disponera platsen för uthyrning i andra hand under en säsong i taget.

Medlem förbinder sig att följa sektionens stadgar och hamnordning samt att i tid erlägga föreskrivna avgifter.

Medlem som inte efter anmaning erlagt föreskriven avgift kan uteslutas av styrelsen.

Medlem som grovt brutit mot sektionens stadgar och föreskrifter kan av en enhällig styrelse uteslutas.


§ 3.

AVGIFTER

Invald medlem skall ha erlagt för året gällande avgifter innan medlemskapet blir giltigt. Avgifterna till båtsektionen är inträdesavgift (andelsbevis), medlemsavgift i Tomt-ägareföreningen, båtplatsavgift samt arbetsdagsavgift. Avgifternas storlek beslutas av årsmöte eller annat allmänt sektionsmöte i Tomtägareföreningens regi.


Inträdesavgift och medlemsavgift betalas av alla sektionsmedlemmar.

Inträdesavgift återbetalas ej.

Båtplatsavgift betalas av den som utnyttjar sin rätt till båtplats.

Båtplatsavgift återbetalas ej.

Medlems- och båtplatsavgifter är årliga och skall betalas före den 15 december året innan.

Arbetsdagsavgift betalas i efterskott av de medlemmar som inte deltar i arbetet.


§ 4.

BESLUTANDE ORGAN

Båtsektionens beslutande organ är årsmötet, extra allmänt sektionsmöte och, under löpande verksamhetsår, Tomtägareföreningens styrelse. Årsmötet hålls under juni månad i Tomt-ägareföreningens regi. Kallelse sker i enlighet med Tomtägareföreningens stadgar.


Motioner till årsmötet skall ha inkommit till styrelsen före den 15 maj. Vid årsmötet skall följande ärenden behandlas:


Val av ordförande och sekreterare för mötet

Val av två justeringsmän

Val av funktionärer inom sektionen

Beslut om medlems- och båtplatsavgifter

Beslut om investeringar och arbeten i hamnen

Inkomna motioner

Övriga frågor


§ 5.

MÖTESORDNING

Som del av Vishamns Tomtägareförening har båtsektionen att följa föreningens stadgar och mötesordning.


§ 6.

STYRELSE

Båtsektionen leds av Tomtägareföreningens styrelse. Under denna arbetar en hamnkapten och en vice hamnkapten som tillsammans svarar för


tillsyn och underhåll av sektionens anläggningar

förslag till fördelning av båtplatser och kontroll av förtöjningsutrustning

organisation och ledning av arbetsdagar.


§ 7.

BÅTPLATSRÄTT

Antagen medlem har rätt till båtplats som svarar mot den egna båtens storlek eller maximalt 3 meters bredd. Anmälan om båttyp och storlek skall ske skriftligt till hamnkaptenen.

Tilldelad plats avser anmäld båt vilken skall hållas fullgott försäkrad enligt de allmänna villkor för båtförsäkring som uppställts av försäkringsbranschen. Försäkringen skall omfatta båtansvar som täcker skadestånd vid inträffad skada på annan person eller annan persons egendom.


Vid brister i försäkringsskyddet blir båtägaren personligen betalningsansvarig för sådan inträffad skada.

Båtbyte som kräver större båtplats måste i förväg diskuteras med hamnkaptenen som försöker tillfredställa önskemålet och samtidigt kommer överens med medlemmen om hur eventuella kostnader i samband med bytet skall bestridas.


Styrelsen tillser att båtplatserna fördelas på bästa sätt och kan vid behov byta en plats mot annan lämpligare. Eventuella utgifter för flyttning av bojar och annan förtöjningsutrustning i samband med sådant platsbyte bestrids av den som förorsakar det.


Medlem som tilldelats båtplats behåller rätten till sådan så länge hon/han erlägger före¬skrivna avgifter. Medlem som icke själv vill utnyttja sin båtplatsrätt kan anmäla detta till styrelsen för uthyrning i andra hand, men aldrig för längre tid än en säsong i taget. All andra¬handsuthyrning skall godkännas av styrelsen. Tillfälligt uthyrd båtplats skall återgå till inne¬havaren så snart denne behöver den; dock ej under pågående säsong.


§ 8.

HAMNREGLER

Endast små roddbåtar, jollar och kanoter får, i mån av plats, dras upp på stranden mellan pontonbryggan och inre bryggan. För övriga båtar krävs bryggplats.


Förtöjningsplats får tas i bruk först sedan medlemsavgift och båtplatsavgift betalts. Plats för vilken avgift icke erlagts till den 31 januari skall anses som ledig. Båtplatsinnehavaren är skyldig att hålla sin båt tillräckligt säkert förtöjd vid brygga och boj.


Båtplatsinnehavaren är också skyldig att följa den hamnordning och de föreskrifter som Tomtägareföreningen, och i förekommande fall Vishamns Samfällighetsförening, utfärdar.

Den som åsidosätter gällande föreskrifter kan efter styrelsebeslut avkrävas därmed förknippade skadekostnader. Båtplatsinnehavaren skall dock först ges en möjlighet att själv åtgärda skadan.


Båtplatsinnehavare åligger att medverka vid de arbetsdagar som anordnas inom sektionen.


Medlem är skyldig att iaktta god ordning och trivsel i hamnen och följa styrelsens och hamnkaptenernas direktiv för förtöjning, uppdragning och uppläggning av båtar.


Medlem äger rätt att parkera egna bilar i hamnen men sommartid endast på båtupp-läggningsplatsen.


§ 9.

ÖVERLÅTELSE

Medlem som frånträder fastighet inom Vishamns tomtområde äger rätt att överlåta andel, medlemskap och båtplatsrätt till den nye fastighetsägaren. Denna rätt gäller dock icke medlem i fastigheterna 1:9, 1:408, 1:409 och 1:410 som inte ingår i Vishamns Tomtområde.


§ 10.

EJ UTHYRDA BÅTPLATSER

Båtplatser som ej används av medlem kan överföras till båtsektionen för uthyrning i första hand till fastighetsägare inom Tomtägareföreningen. Styrelsen upprättar kölistor för byte av båtplatsstorlek och korttidsuthyrning till vilken anmälan kan göras.


Överstiger tillgången på båtplatser efterfrågan har styrelsen rätt att hyra ut dem till båtägare utanför Vishamns tomtområde, dock endast för en säsong i taget. Hyran skall sättas till gällande marknadspris i närområdet.


§ 11.

ARBETE I HAMNEN

Fördelning av de arbetsuppgifter som behöver utföras inom hamnen görs av styrelserna för Tomtägareföreningen och Vishamns Samfällighetsförening.


§ 12.

UTBYGGNAD AV HAMNEN

Utbyggnad av hamnen och ökning av antalet andelsägare görs i takt med efterfrågan på båtplatser och under förutsättning att utrymme finnes. Beslut om utbyggnad och medlemsökning fattas av Tomtägareföreningen vid ordinarie eller extrainkallat möte.


§ 13.

EKONOMISKT ANSVAR

Om båtsektionens inkomster minskar så att de inte täcker arrende, räntor och amorteringar svarar båtsektionens medlemmar för detta solidariskt.


§ 14.

LIKVIDATION OCH UPPLÖSNING

Vid eventuell likvidation eller upplösning av båtsektionens verksamhet tillfaller samtliga tillgångar, såväl ekonomiska som bryggor och andra hamnanläggningar, Vishamns Tomtägareförening.