Årsmötesprotokoll

Protokoll fört vid ordinarie årsstämma med Vishamns Tomtägareförening – 814000-3438 – 2018 06 09


1. Årsstämman öppnades av styrelsens ordförande Thomas Jonasson.


2. Till ordförande vid stämman utsågs Thomas Jonasson och till sekreterare Gunilla Martinsson.


3. Att jämte ordföranden justera protokollet utsågs Peter Frånlund och Mia Stånge.


4. Stämman konstaterade att kallelse skett i behörig ordning.


5. Ordföranden anmälde styrelsens verksamhetsberättelse (bilaga 1) och Gunnar Balkström föredrog delar av denna samt revisionsberättelsen (bilaga 2). Noterades att dessa handlingar avsåg såväl Tomtägareföreningen som dess båtsektion.


6. I enlighet med revisorns förslag beslöt stämman att fastställa balansräkning och resultaträkning samt bevilja styrelsen ansvarsfrihet.


7. Någon framställning från styrelsen förelåg inte och inte heller någon medlemsmotion.


8. Beslöts att arvode inte skulle utgå till styrelsens ledamöter och inte heller till revisorn.


9. I enlighet med valberedningens förslag  (bilaga 3) utsåg stämman


a. Till ordförande till 2019 Thomas Jonasson


b .Till ordinarie styrelseledamöter till 2019 Gunilla Martinsson sekreterare, Thomas Rodny, kassör, Göran Carlberg , Henrik Mickos (samtliga omval).


c. Till suppleanter  i styrelsen till 2019 utsågs Ulf Bergwik och Lena Hellström.


10. Till revisor till 2019 utsågs Gunnar Balkström med Gunilla Mittelton som suppleant.


11. Till valberedning till 2019 utsågs Rune Sirvell, sammankallande, Eva Grönwall och Lars Stånge.


12. Stämman beslöt på styrelsens förslag att ingen extra uttaxering av avgifter skulle göras och inget arvode skulle utgå till styrelse och revisorer.


13. Festkommitte; Valberedningen föreslog till ledamöter till 2019 Henrik Mickos och Jessica Mörk, den senare hade förklarat sig beredd att kvarstå under förutsättning att hon inte längre hade samordningsansvaret. Stämman beslöt enligt förslaget. Valberedningen hade misslyckats med att hitta en tredje ledamot och utrymme fanns för en frivillig att anmäla sig.


14.  Midsommarafton: 09:30 klädning och resning av midsommarstång, 14.00 samling på Gustavssons äng.  Omfattningen av midsommarfirandet hade diskuterats, bl a hade ifrågasatts att fortsätta med lotterierna. Det ansågs dock vara av allmänt intresse för att firandet skulle fortsätta som hitintills. Gåvor till lotterierna mottas gärna i god td av Jessica Mörk.


15. Protokoll från årsstämman kommer att anslås på anslagstavlan vid brevlådorna samt vara tillgängligt på föreningens hemsida.


Vid protokollet:


Gunilla Martinsson   


Justeras:


Thomas Jonasson      Peter Frånlund         Mia StångeVishamn.se