Kameraövervakning

Kameraövervakning i Sandhamnsviken (Båtviken), Vishamns tomtområde


Efter styrelsebeslut April 2020 om att kameraövervaka  Båtviken  har styrelsen installerat kameraövervakningssystem.

Varför övervakning?

Vi under senare tid haft flera fall av motorstölder i Båtviken. Styrelsen har ansvar för säkerheten inom samfällighetens och båtsektionens  område och bryggor i hamnen och strävar efter att medlemmarna ska känna sig trygga. Förhoppningen med kameraövervakningen är att avskräcka och att stölder och skadegörelse avvärjs.

 

Hur övervakar vi?

Bryggor och upptagningsramp i Båtviken övervakas av 4 synliga strategiskt placerade kameror som spelar in vid fordons- och person-rörelse mellan 24.00-06.00. Allt inspelat material raderas med automatik efter 30 dagar, inspelat material som är av vikt för vidare utredning av händelser kan tas ut och sparas på separat plats. Inspelat material vidarebefordras inte till tredje part utom vid myndighetsbeslut.


Rättigheter

Om någon har synpunkter eller känner sig kränkt på något sätt så har Dataskyddsombudet skyldighet att radera det material som upplevs som kränkande. Hamnkaptenen har utsetts till dataskyddsombud.
E-post till dataskyddsombud på: dataskyddsombud@vishamn.se

  

Vad säger datainspektionen? Se länk: https://www.datainspektionen.se/lagar–regler/kamerabevakningslagen/

Privata verksamheter

Behöver inte längre tillstånd

Privat verksamhet, som inte utför en uppgift av allmänt intresse, behöver inte längre tillstånd för att kamerabevaka. Befintliga tillstånd och anmälningar kommer att upphöra att gälla. Dataskyddsförordningens regler är tillräckliga för att garantera att behandlingen av personuppgifter inte kränker enskildas personliga integritet. Ni behöver alltså inte tillstånd men ni måste i stället se till att ni uppfyller kraven i dataskyddsförordningen.


--------------------------------------------------------------------------------------------------------------