Stadgar

STADGAR FÖR VISHAMNS TOMTÄGARFÖRENING


antagna vid ordinarie årsmöte i Vishamn den 18 juni 1967 och ändrade vid ordinarie årsmöten den 16 juni 1968, 10 juli 1971 och 29 juni 1975.


§ 1

Föreningens namn skall vara Vishamns Tomtägarförening. Rätt till medlemskap föreligger för ägare till fastigheter, som är avstyckade av Långvik 1:2 i Ingarö socken och Stockholms län och som tillhör den byggnadsplan, vilken fastställdes av länsstyrelsen den 6 oktober 1944. Ägare till fastigheter, som tillkommit genom delning av ovannämnda avstyckade fastigheter, skall ha samma rätt till medlemskap.


Även andra personer med anknytning till föreningens verksamhet kan av styrelsen antagas som medlemmar.


§ 2

Föreningens ändamål

Vishamns Tomtägarförening är en ideell förening, vars ändamål är att tillvarataga medlemmarnas gemensamma intressen i egenskap av fastighetsägare och båtägare inom det område som omfattas av i

§ 1 omnämnda byggnadsplan. Dess arbetsområde omfattar vägar, allmänningar och bryggor.


§ 3

Avgifter

Varje medlem erlägger en årlig grundavgift som bestämmes av årsmötet. För täckande av

extraordinära kostnader kan extra utdebiteringar beslutas av årsmötet.


§ 4

Avgång ur föreningen

Medlem, som ej längre äger fastighet omnämnd i § 1 utträder automatiskt ur föreningen.

Medlem, som trots personlig påminnelse häftar i skuld med två års avgifter kan av årsmötet uteslutas ur föreningen.


Medlem, som avsiktligt motarbetar föreningens syften, kan av årsmötet uteslutas ur föreningen.


Medlem, som utträder ur föreningen, äger ej utfå någon del av föreningens tillgångar.


Styrelse

Föreningens angelägenheter skötes av styrelse, bestående av sex ledamöter. Ordförande och övriga fem ledamöter väljes på ordinarie årsmöte. För kontinuitetens skull bör minst en styrelseledamot omväljas.

Styrelsen sammankallas av dess ordförande eller av två av dess ledamöter. Beslutmässighet föreligger om minst tre ledamöter är närvarande.


§ 6

Firmateckning

Föreningens firma tecknas av två av styrelsens medlemmar i förening.


§ 7

Revision

Styrelsens förvaltning och föreningens räkenskaper skall granskas av en vid årsmötet utsedd revisor. En suppleant för denne skall även utses vid årsmötet.


§ 8

Ekonomisk förvaltning

Föreningens räkenskaper skall handhavas av styrelsen.


Räkenskaperna skall avslutas per kalenderår. Bokslut skall vara verkställt och förelagt revisorn senast den 1 april påföljande år.


Styrelseberättelse skall vara revisor tillhanda senast den 1 maj.


Revisionsberättelse skall vara upprättad senast den 15 maj.


§ 9

Valberedning

Inom föreningen skall vid årsmötet utses en valberedning bestående av tre personer. En av dessa utses att vara sammankallande.


§ 10

Föreningsmöten: Ordinarie årsmöte och extra föreningsmöte

Ordinarie årsmöte skall hållas i Vishamn någon gång under tiden 15 maj - 15 juli.


Extra föreningsmöte må hållas då föreningens styrelse eller minst tio av föreningens medlemmar så påkallar.


Kallelse till årsmöte och extra föreningsmöte skall ske genom brev med allmän post under medlemmarnas hos styrelsen anmälda adresser. Kallelsen skall utsändas minst 14 dagar före årsmötet och åtföljas av dagordning.


Vid ordinarie årsmöte skall följande ärenden behandlas:


Val av ordförande och sekreterare för mötet

Val av två justeringsmän

Uppgörande av röstlängd

Frågan om kallelsen till mötet skett i behörig ordning

Styrelsens berättelse

Revisorns berättelse

Frågan om ansvarsfrihet för styrelsen

Val av ordförande

Val av övriga styrelseledamöter

Val av revisor och suppleant för denne

Utseende av valberedning

Fastställande av grundavgift för nästkommande år

Eventuell extra uttaxering av avgifter

Bestämmande av arvoden åt styrelseledamöter och revisorer

Övriga frågor


§ 11

Rösträtt

Vid årsmöte äger varje medlem en röst. Medlems rösträtt utövas av medlemmen själv eller av hans (hennes) maka, make eller myndiga barn. Vid lika röstetal avgör ordförandens röst.


Frånvarande medlem får genom skriftlig fullmakt bemyndiga annan person att utöva sin rösträtt.


Den befullmäktigade personen måste vara myndig, nära anhörig till medlemmen eller annan medlem eller dennes maka, make eller myndiga barn. Varje befullmäktigad person får rösta endast för en frånvarande medlem.


§ 12

Stadgeändring

Beslut om ändring av dessa stadgar äger ej giltighet med mindre än att det fattats vid ordinarie årsmöte, varvid det biträtts av minst två tredjedelar av närvarande medlemmar.


§ 13

Föreningens upplösning

Upplösning av föreningen kan endast ske om på två på varandra följande årsmöten, varav ett är ordinarie, minst tre fjärdedelar av närvarande medlemmar därom förenat sig.


Föreningens tillgångar skall, sedan verksamheten lagligen avvecklats, antingen tillfalla annan organisation, vilken i huvudsak har samma syften som denna, eller om sådan ej finnes anslås till allmännyttiga ändamål inom Ingarö församling.